Taksttjenester

GJØR ET TRYGT VALG NÅR DET KOMMER TIL DIN EIENDOM OG BOLIG.

Mann som skriver boligsalgsrapport

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert gjennomgang og beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Tilstandsrapportens primære oppgave er å analysere og beskrive bygningens tekniske tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Det kan settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel slik at leser av rapporten enkelt får oversikt over hvilke avvik og mangler som er forbundet med de forskjellige bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, utførelse osv.

Kontakt oss for boligsalgsrapport

VERDI- OG LÅNETAKST

Verdi- og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstmannens visuelle befaring og oppmåling av boligen.

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Den sier noe om vedlikehold, men det er ikke gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet, utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Boligsalgsrapport.

BOLIGSALGSRAPPORT

En boligsalgsrapport er den beste garantien for problemfri omsetning av bolig

Målet med en boligsalgsrapport er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Et dokument for trygghet

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

En boligsalgsrapport gir mindre usikkerhet

En boligsalgsrapport forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Resultatet av å benytte en boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Alle våre takstmenn er sertifisert for å utføre en boligsalgsrapport etter NS3600 (Boligsalgsrapport 2)

SKADERAPPORT

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene.

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Dette er ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Skjønn på fast eiendom

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning. Man vet hva man får om det da velges skjønnsmann med sertifisering i NTF.

Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I et skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler som legges til grunn for en detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap. I skjønnssettingen bestemmer partene hva det skal skjønnes over. For bygningsskadeskjønn er det vanlig å skjønne over gjenoppføringspris (GOP), reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid, husleietap og påbud.

Naturskade

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vi kaller naturskadetaksering.

Vannskade på vegg i våtrom

FORHÅNDSTAKST

Rapporten i en forhåndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre fremlagte nedtegninger.

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

NÆRINGSTAKST

En næringstakst er en beregning av verdien på din eiendom med utgangspunkt i dagens leieinntekter, eiendommens utviklingsmuligheter, potensial, tilstand, nåværende standard, beliggenhet mm. Vi tilbyr taksttjenester for næringskunder. Ønsker du få taksert en bygning, eller et område du eier? Ta kontakt med oss for en god prat og et uforpliktende tilbud.